Regulamin zakupów

Regulamin zakupów sklepu internetowego www.supportart.pl, którego właścicielem jest: Marta s.r.o, Andreja Hlinku 2247, 022 01 Czadca, NIP: PL5263224573

SŁOWNIK

1. Dla celów Regulaminu przyjmuje się następujące rozumienie wskazanych w jego treści pojęć:

2.1. Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. art. 4 pkt 1) RODO,

2.3. Hasło – ciąg znaków (cyfr i liter) służących zabezpieczeniu dostępu do Konta,

2.4. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014 r. poz. 121 z póz. zm.),

2.5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu cywilnego),

2.5a PPK - Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta jest wyłącznie osoba fizyczna

2.6. Konto – przestrzeń dyskowa w Sklepie wraz z narzędziami internetowymi, pozwalającymi na korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika w sposób określony w Regulaminie,

2.7. Koszyk – lista Towarów, co do których Użytkownik złożył Zamówienie,

2.8. Login - nazwa Użytkownika w Sklepie służąca logowaniu do Konta,

2.9. Polityka prywatności – zasady ochrony prywatności Użytkowników,

2.10 Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, obowiązujący osoby dokonujące czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

2.11. Rejestracja – procedura zakładania Konta,

2.12. supportart.pl – Marta s.r.o, Andreja Hlinku 2247, 022 01 Czadca, NIP: PL5263224573

2.13. Sklep – serwis internetowy należący do supportart.pl dostępny pod adresem http://www.supportart.pl,

2.14. Towary – rzeczy, które można nabyć w Sklepie,

2.15. Usługa – usługi świadczone przez supportart.pl na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w szczególności polegające na możliwości założenia Konta w Sklepie itp.

2.16. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1),

2.17. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 z póz zm.)

2.18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 r. poz. 1422 tj.),

2.19. Użytkownik – osoba fizyczna będąca Konsumentem korzystająca ze Sklepu,

2.20. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

3. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania ze Sklepu.

4. Nie jest możliwe korzystanie z Usług za pośrednictwem strony www.supportart.pl w sposób anonimowy.

5. W celu uzyskania dostępu do pełnej funkcjonalności Sklepu, Użytkownik powinien dokonać rejestracji Konta.

6. Aby dokonać rejestracji Konta, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny.

7. Dostęp do Konta zabezpieczony jest Hasłem stworzonym przez Użytkownika. Hasło powinno składać się z od 4 do 32 znaków.

8. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania poufności swojego Hasła.

9. Użytkownik, aby dokonać rejestracji Konta powinien złożyć oświadczenie o następującej treści, zaznaczając odpowiednie pole „check box”:

10. „Zapoznałem się i akceptuję Regulamin i Politykę prywatności sklepu www.supportart.pl”.

10.1 „Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe oraz wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych tylko w celach realizacji i pełnej obsługi zamówień przez supportart.pl zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014r. poz. 1182 tj.). supportart.pl informuje, że zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.”

11. Użytkownik nie jest zobowiązany do akceptacji pozostałych Klauzul dostępnych na etapie rejestracji Konta.

12. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz kliknięciu na przycisk „Zarejestruj się”, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas rejestracji Konta, jest wysyłana przez supportart.pl wiadomość zawierająca zawiadomienie o utworzeniu Konta przez osobę posługującą się podanym adresem poczty elektronicznej.

13. W przypadku zmiany swoich danych Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji danych podanych podczas Rejestracji.

14. W ramach Konta Użytkownik może w szczególności składać Zamówienia, zapoznawać się z informacjami przygotowanymi przez supportart.pl w zakresie Towarów, posiadać dostęp do faktur dotyczących zakupów dokonanych w supportart.pl, sprawdzać status swoich Zamówień oraz dokonanych zakupów Towarów. Dodatkowo, Kupujący otrzymuje dokument sprzedaży w formie elektronicznej udostępniony Kupującemu do wydruku w linku widocznym w wysyłanej na e-mail wiadomości.

15. Świadcząc określone w Regulaminie usługi drogą elektroniczną supportart.pl stosuje przepisy obowiązującego powszechnie prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU

16. Informacje przedstawione przez supportart.pl w Sklepie dotyczące Towaru (w tym określenie jego ceny oraz ilości) stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego).

17. Ceny Towarów oferowanych przez supportart.pl wyrażone są w polskiej walucie w kwocie brutto (zawierają podatek VAT).

18. Umowa sprzedaży Towarów zawarta za pośrednictwem Sklepu jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.

19. Użytkownik składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru przez supportart.pl, dokonując Zamówienia.

20. Warunkiem złożenia Zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza zamówienia.

21. Do chwili kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” na etapie „Podsumowania zamówienia”, Użytkownik może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór.

22. Kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznacza potwierdzenie prawidłowości danych osobowych Użytkownika Konta, z którego składane jest zamówienie.

23. Po kliknięciu przez Klienta na przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej z linkiem do szczegółów zamówienia.

24. Supportart.pl.pl umożliwia następujące sposoby zapłaty ceny za zakupiony towar:

24.1. przelewem na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu zamówienia przesłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej,

24.2. płatność gotówką kurierowi przy odbiorze (pobranie),

24.3. płatność poprzez bramkę płatności przelewy24, PayU

25. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firm kurierskich. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu.

26. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który potrzebujemy, aby skompletować zamówione towary i zrealizować wysyłkę. W przypadku, gdy czas realizacji byłby dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z kupującym, aby potwierdzić realizację zamówienia oraz uzgodnić propozycję terminu.

Rękojmia i reklamacja

27.Uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone w przypadku umów zawieranych przez supportart.pl z przedsiębiorcami ( art. 558 § 1 kc ) oraz przedsiębiorcami na prawach konsumenta (PPK).

28. W przypadku reklamacji uprawniony z tytułu gwarancji lub rękojmi w zależności o zakupionego towaru powinien dokonać zgłoszenia reklamacyjnego w Telefonicznym Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 61 200 11 15, bądź wysłać zgłoszenie na przez formularz kontaktowy na stronie LINK

Produkt winien być dostarczony do serwisu na adres:
FHB Group, Priemyselná 1637/3, 90021 Svätý Jur

28a. Ponadto informujemy iż supportart.pl w przypadku reklamacji udzieli odpowiedzi w terminie 14 dni roboczych.

Zwrot towaru w 14 dni

29. Zasady zwrotu towaru bez podania przyczyny określone są w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Czy mogę zwrócić towar?

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przysługuje jedynie konsumentom oraz PPK, którzy zawarli umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji termin do odstąpienia od umowy, wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym kupujący-konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez kupującego-konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy. Towar należy zwrócić niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym kupujący- konsument poinformował Sklep Internetowy o odstąpieniu od umowy.

Jak zwrócić towar?

Poinformuj Sklep Internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Sklepu Internetowego, lub pocztą elektroniczną na adres sklepu). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Następnie odeślij zwracany towar na adres: FHB Group, Priemyselná 1637/3, 90021 Svätý Jur

DANE OSOBOWE

30. Administratorem Danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz w trakcie składania Zamówień jest supportart.pl

31. Kontakt z supportart.pl jest możliwy za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Andreja Hlinku 2247, 02201 Czadca oraz za pośrednictwem formularza poczty elektronicznej pod adresem: LINK

32. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych Klientów jest wyrażona przez nich w toku rejestracji bądź składania Zamówień zgoda lub umowa zawarta pomiędzy Klientem a supportart.pl do zawarcia której dochodzi w wyniku przyjęcia Zamówienia do realizacji i dla wykonania której przetwarzanie Danych osobowych Klienta jest niezbędne.

33 Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją umowy oraz celów wynikających z udzielonych przez Klienta zgód.

34. Podanie Danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i wykonanie umowy będzie niemożliwe.

35. Dane osobowe Klientów będą przechowywane nie dłużej niż 7 lat Powyższe okresy stosuje się również w przypadku wygaśnięcia umowy w wyniku odstąpienia od niej na podstawie uprawnień z tytułu rękojmi bądź w wyniku skorzystania ze szczególnych uprawnień przysługujących konsumentom.

36. Dane osobowe Klientów mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy.

37. Dane osobowe Klientów  mogą zostać ujawnione naszym podwykonawcom (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe, firmy przewozowe, dostawcy towarów realizujący bezpośrednio przesyłki, a także podmiotom obsługującym i ubezpieczającym płatności.

38. supportart.pl nie zamierza przekazywać Danych osobowych Klientów do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

39.Klient ma prawo żądać od supportart.pl dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

40. W związku z przetwarzaniem Danych osobowych Klientów przez supportart.pl Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

41. W oparciu o Dane osobowe Klientów supportart.pll może podejmować wobec Klientów zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.

42.Regulamin określa zasady zakupów w sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.